14 آوریل, 2012

سمینار بازاریابی تحت وب_ پژوهشگاه علوم و فن آوری اطلاعات ایران – ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

سمینار بازاریابی تحت وب_ پژوهشگاه علوم و فن آوری اطلاعات ایران ، سخنران : مهندس بابک تاواتاوتلفن دبیرخانه سمینار: ۶۶۴۹۴۹۸۰ داخلی ۳۵۲پژوهشگاه علوم و فن آوری
7 آوریل, 2012

سمینار مبتنی بر وب ، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱

سمینار بازاریابی مبتنی بر وبسخنران : بابک تاواتاومرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران – پویش پرداز آوندتاریخ و زمان برگزاری : روز سه شنبه مورخ ۱۹*۲*۹۱