14 اکتبر, 2012

دو راهی های غیر شرافتمندانه

صمیمیت واقعی تنها راه انسان های شریفی است که در موقعیت های غیر شرافتمندانه قرار گرفته اند. بابک تاواتاو   وقتی این جمله را بیان شود
11 اکتبر, 2012

یکی از دلایلی که به عالی نمی رسیم ، "نه" نگفتن هایمان به خوب است. -بابک تاواتاو

یکی از دلایلی که به عالی نمی رسیم ، “نه” نگفتن هایمان به خوب است. -بابک تاواتاو
5 اکتبر, 2012

شکست ، پیش زمینه ای برای موفقیت نیست.

همیشه شنیده ایم که “شکست ، پیش زمینه ای  برای موفقیت است.” جمله شیک و و در ظاهر امیدوار کننده ای است. شاید این جمله برای