30 آوریل, 2013

خانه و عشق

احساس هر فرد در ارتباط با عشــق کاملاً تحت تاثیر تصویر ذهنیش از خانه است. ذهن نا خود آگاه ما جستجو می کند و حاصل این
19 آوریل, 2013

استقلال جزئیات

وقتی در موقعیت رابطه درست قرار گرفته اید ، جزئیات رابطه قابل مذاکره هستند در غیر این صورت ، جزئیات تبدیل به موانع احساسی خواهند گشت.
19 آوریل, 2013

جزئیات رابطه

وقتی در موقعیت رابطه درست قرار گرفته اید ، جزئیات رابطه قابل مذاکره هستند در غیر این صورت ، جزئیات تبدیل به موانع احساسی خواهند گشت.
18 آوریل, 2013

ارزش نما

وقتی سکوت و صبر بیش از حد ، ارزش به حساب بیایدانسانها یاد خواهند گرفت که برای خوب بودن باید سکوت کنند.یاد می گیرند که خشم