6 سپتامبر, 2014

دعا برای انسانهای عادی

ما حقیقت را می دانیمحتی می دانیم چه اتفاقی می افتدما بر خلاف آنچه می دانیم می خواهیماز خدااز دنیااز ….خواستنمان به خاطر امید است؟به خاطر