22 اکتبر, 2014

برنامه رادیویی بابک تاواتاو در رادیو اقتصاد با عنوان "داستان فروش"

7 اکتبر, 2014

ساده ترین بهانه و گاهی واقعی ترین دلیل

شرایط ، ساده ترین بهانه و گاهی واقعی ترین دلیل برای انتخاب های آدمی است. بابک تاواتاو