30 نوامبر, 2014

فروش

فروش وقتی اتفاق می افتد که شما بتوانید بسته پیشنهادی خود را به صورت موثر توجیه کنید ، مسلما کامل بودن می تواند کمک کننده باشد
29 نوامبر, 2014

تغییر بودن

گاهی دلمان می خواهد همه آدم های زندگیمان را ترک کنیم دلمان می خواهد دیگر نباشیم یک جور دیگر شروع کنیم. مگر این همان تعریف تغییر
29 نوامبر, 2014

محصول شما بسته پیشنهادی شماست

  محصول شما بسته پیشنهادی است که بخشی از نیازهای بازار را تامین می کند از اول هم قرار نبوده که همه نیازها تامین شود زیرا:
20 نوامبر, 2014

جدا سازی رفتار از خود فرد

جدا سازی فرد از رفتار به این معنا نیست که در قبال رفتار او عکس العملی نشان داده نشود ، رابطه ای ، انسانی است که