21 سپتامبر, 2015

زخم هایمان

هم آینده واقعیت دارد هم حال و هم گذشته تمام بدبختی ما از جایی شروع می شود که چیزهایی وجود دارد که ما را به مرتبه