20 ژوئن, 2017

برای تکرار فعالیت های تکراری فروش از کجا باید انرژی گرفت؟

سلام و دروود احازه بدهید این سوال این سوال رو بررسی کنیم “برای تکرار یک کار تکراری فروش از کجا باید انرژی گرفت؟” و بیایم با
16 ژوئن, 2017

آیا شرکت تکدانه شایعه دوست دارد؟

چند روز پیش پستی در شبکه های مجازی پخش می شد که در آن یک فروشنده به تصویری از مغازه خود گرفته بود و در آن