10 سپتامبر, 2013

بسیاری نمی دانند که انتخاب می کنند یا اتفاق می افتد. بابک تاواتاو

بسیاری نمی دانند که انتخاب می کنند یا اتفاق می افتد. بابک تاواتاو
27 دسامبر, 2013

برای هر اتفاق همیشه بیشتر از یک علّت وجود دارد. بابک تاواتاو

برای هر اتفاق همیشه بیشتر از یک علّت وجود دارد.بابک تاواتاو