23 سپتامبر, 2012

احساس برند

برند سازی یعنی فرایند ایجاد و ثبات بخشی یک احساس تازه یا پیدا کردن و دادن جوابی اطمینان بخش به احساس های قدیمی بشر. -بابک تاواتاو
7 آوریل, 2013

مالک تو

ما بسیاری چیزها در زندگی داریم . اشیاء ، مادیات ، روابط ، احساسات و … و بسیاری از چیزهای را نداریم یا حداقل کامل نداریم
23 نوامبر, 2013

پتانسیل ترسیدن

  صبر داشتن از روی عقلانیت یک رنج کوتاه مدت است که در بلند مدت می تواند به احساس درونی و روابطمان کمک کند ولی همین