6 دسامبر, 2014

راستگو هستید یا دروغگو

فرقی نمی کند ارزان بفروشید یا گران محصولتان کیفیت دارد یا خیر راستگو هستید یا دروغگو برای تجارت به تبلیغ نیاز دارید. بابک تاواتاو بازاریابی به