27 دسامبر, 2012

افکار منفی مانند مگس هایی هستند که در گوش شما وز وز می کنند. افکار مثبت مانند هواپیمایی هستند که شما می توانید خلبانش باشید و خیلی جاها بروید..بابک تاواتاو

افکار منفی مانند مگس هایی هستند که در گوش شما وز وز می کنند. افکار مثبت مانند هواپیمایی هستند که شما می توانید خلبانش باشید و