11 دسامبر, 2014

الگوی خرید یک محصول

بهترین منبع برای دریافت الگوی خرید یک محصول، مشتری ها نیستند. بلکه فروشندگان آن محصولات هستند. بابک تاواتاو بازاریابی به سبک تاو مشاوره بازاریابی