11 سپتامبر, 2013

بازاریابی اینترنتی : فضایی جدید یا ابزاری جدید

تصویر اشتباهی که در ذهن عموم از دنیای اینترنت  شکل گرفته است این است که دنیای اینترنت را کاملاً متفاوت با دنیای واقعی در نظر می‌گیرند
6 ژانویه, 2014

بازاریاب های مترجم

بازاریابان اینترنتی در واقع مترجم هایی هستند که آنچه در بازار سنّتی و روابط حضوری انجام می گیرد را در اینترنت ترجمه و معادل سازی می