6 نوامبر, 2013

برخی خیلی بی سواد هستند ، تنها کاری که می کنند تدریس است. بابک تاواتاو

برخی خیلی بی سواد هستند ، تنها کاری که می کنندتدریس است. بابک تاواتاو