10 آوریل, 2017

آیا داروگر تعطیل شده است؟

ممکن است شایعه باشد می گویند که تعطیل شده است و کارگرها اخراج برند ٩٠ ساله البته ظاهرا این خبر توسط وب سایت داروگر تکذیب شده