4 سپتامبر, 2013

بازاریابی و فروش قبل از هر چیزی،یک رابطه انسانی است. بابک تاواتاو

بازاریابی و فروش قبل از هر چیزی،یک رابطه انســــــــــــانی است. – بابک تاواتاو
12 دسامبر, 2013

بازاریابی یک رابطه انسانی است و تکنولوژی ابزار این ارتباط . بابک تاواتاو

بازاریابی یک رابطه انسانی است و تکنولوژی ابزار این ارتباط بابک تاواتاو