11 سپتامبر, 2013

شعاری که در تبدیل به شعور نشود شرّ است. بابک تاواتاو

شعاری که در تبدیل به شعور نشود شرّ است. بابک تاواتاو
15 آوریل, 2014

شعار شیک

برنامه ریزی در تجارت بیشتر یک شعار است. یک شعار شیک این پیش بینی است که فرق بین برنده و بازنده ها را مشخص می کند.