17 فوریه, 2013

لذّت یا آرامش

حداقل روی کاغذ، وقتی برای زندگیمان برنامه ریزی می کنیم به آرامش جایگاه ویژه ای می دهیم. آن بالاها ما برنامه ریزی می کنیم اولویت بندی