10 مارس, 2017

فروش به سبک مادام ساهاکیان

وارث رستورانی نود ساله است، در چهارراه نیکوی تهران اسم رستورانش نیکو است اشتباه نکنید، اسم رستوران را از اسم چهارراه نگرفته اند بلکه برعکس اسم