11 ژانویه, 2013

محصول – فروشنده

اینکه چطور این فروش انجام شود  را فروشنده با قابلیت های خودش انجام خواهد داد. تصویر یک محصول یکسان به و اسطه قابلیت های شخصیتی و
29 نوامبر, 2014

محصول شما بسته پیشنهادی شماست

  محصول شما بسته پیشنهادی است که بخشی از نیازهای بازار را تامین می کند از اول هم قرار نبوده که همه نیازها تامین شود زیرا:
6 دسامبر, 2014

راستگو هستید یا دروغگو

فرقی نمی کند ارزان بفروشید یا گران محصولتان کیفیت دارد یا خیر راستگو هستید یا دروغگو برای تجارت به تبلیغ نیاز دارید. بابک تاواتاو بازاریابی به
8 دسامبر, 2014

محصول

پس از نهایی شدن محصول در بازار، لازم است انرژی خود را صرف توجیه بسته پیشنهادی کنید. (جز در مواردی که اکثریت بازار محصول را پس