26 می, 2015

من از نترسیدن می ترسم

ترس باعث حل مسله در آینده می شود، بسیاری نترسیده اند پس داشته هایشان را از دست داده اند. نترسیده اند و رابطه هایشان را از