3 نوامبر, 2013

نگرانیٍ نگرانی

  یکی آفت های یک رابطه “نگرانیٍ نگرانی فرد مقابل از آینده” است.  یعنی یک طرف از رابطه نگران است که فرد مقابل از آینده نگرانی دارد. بابک