2 فوریه, 2014

مدیریت سهم در والد ، بالغ و کودک

در تقسیم بندی والد ، بالغ و کودک(تحلیل رفتار متقابل) دو مورد اهمیت دارد : یک) اینکه هر بخش چه سهمی را می برد.برای مثال برخی