21 دسامبر, 2011

دروغ هایی هست که …

دروغ هایی هست که به خیالمان به کسی ضرر نمی زند ، حق کسی را ضایع نمی کند ولی آنها را می گوییم چون می خواهیم
12 دسامبر, 2012

زندگی ، یک بار امّا درست

چطور می شود یک بار ولی درست زندگی کرد؟ —————————————————– این مسئله را می توان  از سه جهت  بررسی کرد : ۱) همان کاری را انجام
22 دسامبر, 2012

سرفصل تحلیل رفتار متقابل (TA)

معرفی TA   یا تحلیل رفتار متقابل یک روش روانشناسی منظم است که به ما کمک می کند که دریابیم انسانها چگونه رفتار و عمل می کنند