27 فوریه, 2013

منابع بازاریابی

  به نظرم گاهی لازم است که فروشنده های خوش پوش و خوش بوی میرداماد از دستفروش های مترو، بازاریابی یاد بگیرند. و گاهی هم بد
14 نوامبر, 2013

ترسناک ترین قسمت بازرایابی

ترسناک ترین قسمت در بازاریابی چیست؟ تغییر ترس از اینکه اگر تغییراتی که لازم است را ایجاد کنیم نا موفق باشد و فقط برای ما هزینه