30 ژانویه, 2014

توجیه همان ترس است که …

توجیه همان ترس است که راه هوشمندانه ای برای فرار انتخاب کرده است. بابک تاواتاو