27 دسامبر, 2012

اگر بخواهیم در جزئیات با وسواس زیادی برخورد کنیم در فاصله دوری از کلیات قرار می گیریم. بابک تاواتاو

اگر بخواهیم در جزئیات با وسواس زیادی برخورد کنیم در فاصله دوری از کلیات قرار می گیریم. بابک تاواتاو