31 آگوست, 2014

رادیو اقتصاد ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ : ساعت ۱۶:۰۰

برنامه من در رادیو اقتصاد با عنوان داستان فروشدوشنبه ، ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ : ساعت ۱۶:۰۰بابک تاواتاو