31 دسامبر, 2013

قلب های پاک ، زبان های تیغ دار

افراد با اهداف دوستانه ولی با مهارت های ارتباطی ضعیفو افراد با اهداف غیر دوستانه  یک خصوصیت مشترک دارند. هر دو رفتار های مخربی را در […]