مذاکره به سبک تاو
در مذاکره آنچه که باعث می شود که پبروز گردید سوال های هوشمندانه شما است نه جواب ها
هنر مذاکره این است که حرفی را که می خواهید بزنید از دهان طرف مقابلتان بشنوید.
مدیریت زمان در مذاکره : قبل از مذاکره ، هنگام مذاکره ، هنگام تصمیم گیری ، بعد از مذاکره
صمیمیت ، شرح ماجرا ، اعتماد سازی ، پیشنهاد ، نهایی سازی توافق ، توافق