من تاو هستم ، تاو فقط اول فامیلی من نیست، بلکی روشی است که با آن دنیا را کشف کرده ام و برای ادامه زندگی ام بر اساس آن برنامه ریزی می کنم.
در اینجا شما با مرام نامه تاو آشنا می شویم که شامل بندهای مختلفی است که به مروز ارائه می شود.

مرامنامه تاو:

  1. سن آدم ها دلیل احترام به آنها نیست، تنها باید بر اساس ارزش و فایده ای که یک انسان برای محیط پیرامونش دارد مورد احترام قرار بگیرد، نه به خاطر اینکه زودتر به دنیا آمده و احتمالا زودتر خواهد مرد.
  2. هیچ چیز در دنیا وجود ندارد که تو به خاطر آن واقعا شرمنده باشی، ظاهرت، خانواده ات، نداشته هایت و …. ، فقط “استفاده درست نکردن از زمان” باید در تو احساس شرمندگی کند.
  3. یکی از وظایف اصلی هر آدمی در زندگی این است که خیلی سریع نیازهای مالی اولیه خودش را رفع کند زیرا در غیر این صورت نه تنها پرواز نمی کند، بلکه باتلاقی که در آن افتاده را خواهد پرستید.
  4. دوست داشتن زیبایی یکی از نشانه های سالم بودن است ولی هر چیزی که در کتاب ها نوشته میشه یا به صورت شعر یا اثر هنری درمی آید الزاما درست نیست.
    حقیقت فراتر از زیبایی است.
  5. ادامه دارد…