۱- اعضا نباید اطلاعات پیج را برای فرد دیگری ارسال کند.

۲- اعضا نباید اطلاعات را بدون تحلیل شخصی اجرا کند و مسئولیت همه فعالیت های مالی، کسب و کاری وسرمایه‌گذاری به عهده خود فرد است.

۳- اعضا باید مطالب را در یک دوره ۲ تا ۴ هفته‌ای دنبال کنند و سپس بر‌اساس آنها تصمیم گیری کنند.

۴- اعضا حق ندارند به دیگر اعضای پیج پیام تبلیغاتی ارسال کنند.

۵- انتشار اطلاعات و فروش آنها ممنوع می باشد.

۶- مسئولیت دریافت مشاوره از افراد غیر متولیان این پیج بر عهده خود اعضا می باشد.

۷- فروش و خرید انواع بازار سرمایه برای اعضا و‌ یکدیگر ممنوع می باشد.

۸- به هیچ وجه نوسان و سیگنال سرمایه‌گذاری چه به صورت جز و کل به شما داده نمی شود بلکه به شما بینشسرمایه‌گذاری می‌دهیم.

۹- در شرایط فورس ماژور امکان ارائه اطلاعات محدود می گردد.

۱۰- تمامی اعضا باید طبق قوانین رسمی کشور از اطلاعات و تحلیل ها ‌استفاده نمایند.

۱۱- در این پیج  هیچ گونه خرید و فروشی بین اعضا و مدیران پیج اتفاق نخواهد افتاد.