لینک دانلود رادیو تاو شماره ۱۲ :  هفت سین فروش : سین هفتم : ساعت تاو

لینک دانلود رادیو تاو شماره ۱۱ :  هفت سین فروش : سین ششم : CRM

لینک دانلود رادیو تاو شماره ۱۰ :  هفت سین فروش : سین پنجم : سرعت

لینک دانلود رادیو تاو شماره ۹ :  هفت سین فروش : سین چهارم : سادگی

لینک دانلود رادیو تاو شماره ۸ :  هفت سین فروش : سین سوم : سپردن کارها به دیگران

لینک دانلود رادیو تاو شماره ۷ :  هفت سین فروش : سین دوم : سیاست

لینک دانلود رادیو تاو شماره ۶ :  هفت سین فروش : سین اول : سیستم فروش

لینک دانلود رادیو تاو شماره ۵ : تخفیف دادن یا ترساندن از گران شدن

لینک دانلود رادیو تاو شماره ۴ : lمدت زمان لازم برای جلسات 


لینک دانلود رادیو تاو شماره ۳ : خشم مشتری


◊ لینک دانلود رادیو تاو شماره ۲ : پذیرایی از مشتری با قهوه جوش یک نفره


لینک دانلود رادیو تاو شماره ۱ : انعطاف پذیری در کسب و کار