احساس برند

برند سازی یعنی فرایند ایجاد و ثبات بخشی یک احساس تازه یا پیدا کردن و دادن جوابی اطمینان بخش به احساس های قدیمی بشر.
-بابک تاواتاو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.