1 فوریه, 2016

با من نرقص

خوشحالم که تو آن گم کرده ام نیستی که من از رقصاندن و رقصیدن سخت بیزارم. بابک تاواتاو