12 ژانویه, 2014

سمینار بزرگان و بازاریابی و فروش ایران با سخنرانی بابک تاواتاو و دیگر بزرگان به موفقیت به پایان رسید.

پنج شنبه و جمعه مصادف با ۱۹ و ۲۰ دی ماه ۱۳۹۲ سمینار بزرگان و بازاریابی و فروش ایران با سخنرانی بابک تاواتاو و دیگر بزرگان […]