24 دسامبر, 2013

معرفی "تحلیل رفتار متقابل " در سمینار NLP توسط بابک تاواتاو

پنجشنبه ، ۵ دی ۱۳۹۲ ، ساعت ۴ تا ۶ بعد از ظهرمیدان ۷ تیر ، جنب هتل مروارید ، کوچه لطفی ، ساختمان مرکزی همراه […]