27 فوریه, 2013

منابع بازاریابی

  به نظرم گاهی لازم است که فروشنده های خوش پوش و خوش بوی میرداماد از دستفروش های مترو، بازاریابی یاد بگیرند. و گاهی هم بد […]
14 نوامبر, 2013

ترسناک ترین قسمت بازرایابی

ترسناک ترین قسمت در بازاریابی چیست؟ تغییر ترس از اینکه اگر تغییراتی که لازم است را ایجاد کنیم نا موفق باشد و فقط برای ما هزینه […]