3 ژانویه, 2013

معنای کلمات

کلمات ، معناهایی فراتر از خاطرات ما دارند.  بابک تاواتاو ۱۴ دی ۱۳۹۱
4 سپتامبر, 2013

رسیدن به موفقیت

رسیدن به نیمی از موفقیت بهتر از نرسیدن به همه موفقیت است.
4 سپتامبر, 2013

فاصله بین حرف تا عمل

فاصله بین حرف تا عمل ترس است. بابک تاواتاو
10 سپتامبر, 2013

بهترین راه شکر گزاری انتخاب عالی به جای خوب است. بابک تاواتاو

بهترین راه شکر گزاری انتخاب عالی به جای خوب است. بابک تاواتاو