6 ژانویه, 2013

آتش بس

صلح واژه ای است که من گاهی آن را هم ردیف با مدینه فاضله دست نیافتنی علما می دانم. انسانها تمام عمر برای صلح می جنگند. […]
18 فوریه, 2013

عدالت چاره ما نیست

وقتی در التهاب جنگ هستیم عدالت چاره ما نیست. وقتی حتی نمی دانیم که چه می خواهیم. چاره آتش بس است. آتش بس همین حداقلی که […]