13 نوامبر, 2013

تغییر دنیا

  دنیا با ایده های طلایی تغییر نمی کند. دنیا با اجرای ایده های طلایی تغییر می کند.بابک تاواتاو