30 سپتامبر, 2013

تربیت بیمار ایرانی – قسمت اول

یکی از مشکلات تربیت ایرانی این است که گاهی والدین برای پیش بردن کارها از احساس گناه و عذاب وجدان به عنوان چاشنی استفاده می کنند. […]