23 سپتامبر, 2012

احساس برند

برند سازی یعنی فرایند ایجاد و ثبات بخشی یک احساس تازه یا پیدا کردن و دادن جوابی اطمینان بخش به احساس های قدیمی بشر. -بابک تاواتاو
7 آوریل, 2013

مالک تو

ما بسیاری چیزها در زندگی داریم . اشیاء ، مادیات ، روابط ، احساسات و … و بسیاری از چیزهای را نداریم یا حداقل کامل نداریم […]
23 نوامبر, 2013

پتانسیل ترسیدن

  صبر داشتن از روی عقلانیت یک رنج کوتاه مدت است که در بلند مدت می تواند به احساس درونی و روابطمان کمک کند ولی همین […]