17 ژانویه, 2013

شاگردِ شاگردِ استاد

ممکن است فردی بمیرد اما نفهمد که اشتباه زندگی کرده است ممکن است در قلب او اطمینان موج بزند. ممکن است بخواهد الگو شود ، الگو […]