12 دسامبر, 2012

بهترین راه شکرگزاری انتخاب عالی به جای خوب است. بابک تاواتاو

بهترین راه شکرگزاری انتخاب عالی به جای خوب است. بابک تاواتاو
17 دسامبر, 2012

فاصله بین حرف تا عمل ، ترس است. بابک تاواتاو

فاصله بین حرف تا عمل ، ترس است. بابک تاواتاو
4 سپتامبر, 2013

رسیدن به موفقیت

رسیدن به نیمی از موفقیت بهتر از نرسیدن به همه موفقیت است.
22 آوریل, 2014

تور سمینارها و کارگاه های تاو برای بهار ۹۳ :

  تور سمینارها و کارگاه های تاو برای بهار ۹۳ : ۳ اردیبهشت : فروش اینترنتی ، TMBA :برگزار شد ۵ اردیبهشت : کارگاه فروش و بازاریابی :  باشگاه مثبت اندیشان ۱۲ اردیبهشت […]