1 فوریه, 2014

انتخاب انسان ها

انسان ها ، تجارتی که برای “روش انتخاب انسان ها” برنامه ریزی نکرده باشد را انتخاب نمی کنند. بابک تاواتاو