10 دسامبر, 2014

انتخاب های مشتری

اصلاً نباید انتظار داشت که مشتری ها اتخاب های منطقی و درستی داشته باشند، آنها دلایل خود را برای انتخاب هایشان دارند که می توانند کاملاً […]