4 دسامبر, 2014

انسان بدقول

جدایی رفتار از خود فرد در مورد یک انسان بدقول یعنی: آدم بدقول می تواند دوست تو باشد ولی با او قرار نگذار تا بدقولی کند. […]