16 نوامبر, 2013

یاد گرفتنی

  خیلی چیزها وجود دارند که یاد دادنی نیستند ، یاد گرفتنی اند. من تنها می توانم به تو کمک کنم تا از من یاد بگیری، […]